Architektura Membranowa Nowoczesność - Elegancja - Funkcjonalność 

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

 

Membrany w dowolnym kształcie
i wielkości - według Twojego życzenia!

 

Jako zadaszenia placów zabaw,
restauracji, parkingów i tarasów.

 

Doskonale przewodzą światło, chronią
przed opadami atmosferycznymi.

 

Wyróżnią Ciebie i Twoją firmę spośród
używających powłok namiotowych.

 

Ekstremalnie wytrzymałe, całoroczne,
posiadają atesty trudnozapalności.

 

 

     
  Zadaszenia membranowe  
 
  • najlepsze materiały
  • ekstremalnie wytrzymałe
  • eleganckie i funkcjonalne
  • bezpieczne
  • doskonale przewodzą światło
 
     

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Architektura Membranowa

Zadaszenia membranowe

 

Jed­nym z inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań zada­szeń, w odróż­nie­niu od powłok namio­to­wych, jest sto­so­wa­nie mem­bran czyli zada­szeń struk­tu­ral­nych. Pro­du­ko­wane przez nas zada­sze­nia mem­bra­nowe cechują się bar­dzo wysoką ory­gi­nal­no­ścią, ele­gan­cją i funk­cjo­nal­no­ścią. Są eks­tre­mal­nie wytrzy­małe, cało­roczne i posia­dają ate­sty trud­no­za­pal­no­ści na pozio­mie M2 – trud­no­za­palne, samo­ga­snące po odsta­wie­niu źró­dła ognia (wg kla­sy­fi­ka­cji odpor­no­ści na ogień euro­pej­skiej normy EN 13501–1:2007).

 

Zada­sze­nia mem­bra­nowe są zna­ko­mi­tym roz­wią­za­niem kon­struk­cyj­nym dla klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz firm, wyróż­nia­jąc posia­da­czy spo­śród tych, któ­rzy mają tra­dy­cyjne powłoki namio­towe. Dosko­nale prze­wo­dzą świa­tło, chro­niąc jed­no­cze­śnie przed nadmia­rem słońca i opa­dami atmos­fe­rycz­nymi. Są nowo­cze­sne, bez­pieczne i nadają wra­że­nia lek­ko­ści obiek­tom,które zada­szają. Można ich uży­wać jako zada­sze­nia restau­ra­cji, par­kin­gów, pla­ców zabaw, jako zada­sze­nia tara­sów i ogród­ków. Do wytwo­rze­nia mem­bran uży­wamy reno­mo­wa­nych mate­ria­łów firm z Fran­cji, Nie­miec i Bel­gii, o gra­ma­tu­rze od 680 do 900g/m². Mate­riały te są podwój­nie lakie­ro­wane, dzięki czemu są bez­pro­ble­mowe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści i cha­rak­te­ry­zują się dużą odpor­no­ścią na warunki pogo­dowe.

 

Nasi pra­cow­nicy przy­go­tują pro­po­zy­cje pro­jek­tów, które będą zgodne z Two­imi wytycz­nymi oraz będą dosto­so­wane do warun­ków lokal­nych. Wszel­kie zmiany w pro­jek­cie są wyko­ny­wane w naszym biu­rze, przez prze­szko­lo­nych pra­cow­ni­ków, w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie. Dyspo­nu­jemy bazą pro­jek­tów, wśród któ­rych zawsze znaj­dzie się taki, który spełni Twoje ocze­ki­wa­nia.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadaszenie membranowe lodowiska przy Kuter Port w okolicach Krakowa Zadaszenie membranowe lodowiska przy Kuter Port w okolicach Krakowa Zadaszenie membranowe lodowiska przy Kuter Port w okolicach Krakowa Zadaszenie membranowe lodowiska przy Kuter Port w okolicach Krakowa Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym we Wrocławiu Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym we Wrocławiu Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym we Wrocławiu Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym we Wrocławiu Zadaszenie membranowe patio przy przedszkolu w Knurowie Zadaszenie membranowe patio przy przedszkolu w Knurowie Zadaszenie membranowe patio przy przedszkolu w Knurowie Zadaszenie membranowe patio przy przedszkolu w Knurowie Zadaszenie membranowe molo przy Designer Outlet Sosnowiec Zadaszenie membranowe molo przy Designer Outlet Sosnowiec Zadaszenie membranowe molo przy Designer Outlet Sosnowiec Zadaszenie membranowe molo przy Designer Outlet Sosnowiec Zadaszenie membranowe przy kompleksie biurowym HOL77 w Warszawie Zadaszenie membranowe przy kompleksie biurowym HOL77 w Warszawie Zadaszenie membranowe przy kompleksie biurowym HOL77 w Warszawie Zadaszenie membranowe przy kompleksie biurowym HOL77 w Warszawie Zadaszenie membranowe na skwerze w Malborku Zadaszenie membranowe na skwerze w Malborku Zadaszenie membranowe na skwerze w Malborku Zadaszenie membranowe na skwerze w Malborku Sezonowe zadaszenie tarasu Sezonowe zadaszenie tarasu Sezonowe zadaszenie tarasu Sezonowe zadaszenie tarasu Przesłony stanowisk myjni samochodowej w Sokołowie”. Przesłony stanowisk myjni samochodowej w Sokołowie”. Przesłony stanowisk myjni samochodowej w Sokołowie”. Przesłony stanowisk myjni samochodowej w Sokołowie”. Zadaszenie membranowe nad patio przed siedzibą firmy Allianz Zadaszenie membranowe nad patio przed siedzibą firmy Allianz Zadaszenie membranowe nad patio przed siedzibą firmy Allianz Zadaszenie membranowe nad patio przed siedzibą firmy Allianz Zadaszenie membranowe sceny w Lipsku Zadaszenie membranowe sceny w Lipsku Zadaszenie membranowe sceny w Lipsku Zadaszenie membranowe sceny w Lipsku Zadaszenie strefy gastronomicznej w centrum handlowym w Gdyni Zadaszenie strefy gastronomicznej w centrum handlowym w Gdyni Zadaszenie strefy gastronomicznej w centrum handlowym w Gdyni Zadaszenie strefy gastronomicznej w centrum handlowym w Gdyni Wykonanie powłoki membranowej według projektu klienta Wykonanie powłoki membranowej według projektu klienta Wykonanie powłoki membranowej według projektu klienta Wykonanie powłoki membranowej według projektu klienta Żagle ozdobne na elewacji, przy Galerii ,, Gondola” w Legionowie Żagle ozdobne na elewacji, przy Galerii ,, Gondola” w Legionowie Żagle ozdobne na elewacji, przy Galerii ,, Gondola” w Legionowie Żagle ozdobne na elewacji, przy Galerii ,, Gondola” w Legionowie Zadaszenie tarasu w Łodzi Zadaszenie tarasu w Łodzi Zadaszenie tarasu w Łodzi Zadaszenie tarasu w Łodzi Zadaszenie oczka wodnego z materiału TENTMESH w Dębicy Zadaszenie oczka wodnego z materiału TENTMESH w Dębicy Zadaszenie oczka wodnego z materiału TENTMESH w Dębicy Zadaszenie oczka wodnego z materiału TENTMESH w Dębicy Zadaszenie altany- Muzeum Sztuki w Łodzi- Pałac Herbsta Zadaszenie altany- Muzeum Sztuki w Łodzi- Pałac Herbsta Zadaszenie altany- Muzeum Sztuki w Łodzi- Pałac Herbsta Zadaszenie altany- Muzeum Sztuki w Łodzi- Pałac Herbsta Żagle zacieniające z materiału akrylowego nad tarasem restauracji Kuter Port w okolicach Krakowa Żagle zacieniające z materiału akrylowego nad tarasem restauracji Kuter Port w okolicach Krakowa Żagle zacieniające z materiału akrylowego nad tarasem restauracji Kuter Port w okolicach Krakowa Żagle zacieniające z materiału akrylowego nad tarasem restauracji Kuter Port w okolicach Krakowa Zadaszenie membranowe tarasu Zadaszenie membranowe tarasu Zadaszenie membranowe tarasu. Zadaszenie membranowe tarasu. Rewitalizacja Parku Kamienna Góra- Gdynia Rewitalizacja Parku Kamienna Góra- Gdynia Rewitalizacja Parku Kamienna Góra- Gdynia Rewitalizacja Parku Kamienna Góra- Gdynia Zadaszenie membranowe sceny przy Wawerskim Centrum Kultury w Radości Zadaszenie membranowe sceny przy Wawerskim Centrum Kultury w Radości Zadaszenie membranowe sceny przy Wawerskim Centrum Kultury w Radości Zadaszenie membranowe sceny przy Wawerskim Centrum Kultury w Radości Zagospodarowanie terenu Płockiego Nadbrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną Zagospodarowanie terenu Płockiego Nadbrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną Zagospodarowanie terenu Płockiego Nadbrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną Zagospodarowanie terenu Płockiego Nadbrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną Zadaszenie membranowe w Powsinie Zadaszenie membranowe w Powsinie Zadaszenie membranowe w Powsinie Zadaszenie membranowe w Powsinie Zadaszenie placów zabaw na Ursynowie w Warszawie. Zadaszenie placów zabaw na Ursynowie w Warszawie. Zadaszenie placów zabaw na Ursynowie w Warszawie. Zadaszenie placów zabaw na Ursynowie w Warszawie. Zadaszenie trybun na Stadionie w Stalowej Woli Zadaszenie trybun na Stadionie w Stalowej Woli Zadaszenie trybun na Stadionie w Stalowej Woli Zadaszenie trybun na Stadionie w Stalowej Woli Membrany Opole ul.Krakowska Membrany Opole ul.Krakowska Membrany Opole ul.Krakowska Membrany Opole ul.Krakowska Membrana-Szlichtyngowa(zadaszenie sceny letniej) Membrana-Szlichtyngowa(zadaszenie sceny letniej) Membrana-Szlichtyngowa(zadaszenie sceny letniej) Membrana-Szlichtyngowa(zadaszenie sceny letniej) Zadaszenie membranowe przy Pałacu Domaniowskim Zadaszenie membranowe przy Pałacu Domaniowskim Zadaszenie membranowe na rowery Zadaszenie membranowe przy Pałacu Domaniowskim Zadaszenie membranowe patio Teatru Ochoty oparte na stalowych kratownicach przestrzennych.  Ul. Reja 9, Warszawa Zadaszenie membranowe patio Teatru Ochoty oparte na stalowych kratownicach przestrzennych.  Ul. Reja 9, Warszawa Ochrona przed słońcem, Przedszkole Nr 344 ul. Maklakiewicza 9a 02-642 Warszawa Ochrona przed słońcem, Przedszkole Nr 344 ul. Maklakiewicza 9a 02-642 Warszawa Drzewo ozdobne w Wola Parku - Warszawa Drzewo ozdobne w Wola Parku - Warszawa Drzewo ozdobne w Wola Parku - Warszawa Drzewo ozdobne w Wola Parku - Warszawa Pagoda Pagoda Pagoda Pagoda Zadaszenie membranowe typu "żagiel" schodów wejściowych do hotelu w Julinku.  Julinek 1, Leszno Ozdobna fasada w centralnej części galerii handlowej z zastosowaniem technologii materiałów napinanych – membran. Elegancka, lekka i zwracająca uwagę estetyka. Ozdobna fasada w centralnej części galerii handlowej z zastosowaniem technologii materiałów napinanych – membran. Elegancka, lekka i zwracająca uwagę estetyka. Zadaszenie membranowe miejsca parkingowego z wykorzystaniem konstrukcji wypierającej z rur stalowych. Niepowtarzalny kształt i oryginalność połączona z pełną użytecznością. Zadaszenie lodowiska w Muszynie Zadaszenie lodowiska w Muszynie Zadaszenie lodowiska w Muszynie

 Kontakt

 

Al. Krakowska 1
05-555 Tarczyn
tel. 22-727-94-94
fax 22-727-94-80
e-mail: info@architekturamembranowa.pl

 
 
Plandeki.pl  

Formularz kontaktowy

UWAGA! Wszystkie pola formularza są wymagane.

Architektura Membranowa
Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Architektura Membranowa  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej